Jesienne konferencje naukowe

Inter Ambo Maria

Początek roku akademickiego zazwyczaj obfituje w liczne konferencje naukowe i sprawozdawcze organizowane przez liczne placówki naukowe w kraju i zagranicą. Tegorocznej jesieni szczególnie wiele możliwość prezentacji mieli archeolodzy zajmujący się schyłkiem antyku na obszarze środkowej Europy. We wrześniu i październiku odbyło się kilka sympozjów, których istotną część stanowiły prezentacje najnowszych studiów nad młodszym okresem przedrzymskim, okresem rzymskim i następującej po niej „niespokojnej epoce”, a więc czasie wędrówek ludów. Jako, że tematyka ta jest szczególnie bliska pracownikom naszego Muzeum, naturalne stało się, iż zgłosiliśmy swój akces na niektóre z nich.

W dniach od 19 do 22 września w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Waffen – Gewalt – Krieg”. Organizatorami spotkania były aż cztery instytucje: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego oraz Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit des West-Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung z Niemiec. W obradach wzięło ponad 60 archeologów z 12 krajów z całej Europy. W czasie  konferencji wygłoszono około 40 referatów  dotyczących  głównego wątku konferencji oraz najnowszych badań nad wczesną epoką żelaza i młodszym okresem przedrzymskim na obszarze ziem polskich. Ze strony naszego Muzeum w obradach wziął udział M. Woźniak, który wespół z A. Maciałowiczem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił referat pt. „Vanishing weapons. The cemetery at Kleszewo and the “pacifistic” burial customs in the northern zone of the Przeworsk Culture around the birth of Christ”.

W początkach października w miejscowości Gaspra leżącej na Krymie odbyła się międzynarodowa konferencja z cyklu Inter Ambo Maria. Było to już drugie spotkanie z tej organizowanej przez Departament Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Prowincji Vest-Agder z Kristiansand wraz Uniwersytetem Taurydzkim i Fundacją „Dziedzictwo Tysiaclecia” w Symferopolu serii. Tegoroczne spotkanie pod tytułem „Northern Barbarians from Skandinavia towards the Black Sea” poświęcone było najróżniejszym zjawiskom kulturowym mającym miejsce na terenach między północną a południową Europą, głównie w pierwszych wiekach naszej ery. W obradach brało udział kilkadziesiąt naukowców z Polski, Norwegii, Danii, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Francji, Węgier, Słowacji i Czech, którzy przedstawili w sumie około 50 referatów i posterów prezentujących nowe odkrycia, reinterpretacje znanych już materiałów oraz omawiające szersze zagadnienia kulturowe. Przedstawicielem Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie był M. Woźniak, który zaprezentował się z pracą pt. „Some remarks on changes of settlement structures of the Wielbark Culture in the end of the Roman Period and in the early Migration Period in eastern Poland”.

W dniach 25-26 października w białoruskim Mińsku odbyło się sympozjum naukowe pt. „Желеный век и ранее средневековье Беларуси и сопредельной территорий” zorganizowane przez Wydział Historyczny Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku z okazji setnej rocznicy urodzin białoruskiego archeologa A. G. Mitrofanova. W obradach wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski, gdzie podczas dwudniowych obrad zaprezentowano stan badań oraz najnowsze odkrycia i interpretacje materiałów archeologicznych odkrywanych na terenie Białorusi i obszarach sąsiednich. W gronie prelegentów znalazł się pracownik naszego Muzeum, M. Woźniak, który wygłosił referat pt. „Między Północą a Południem. Powiązania ludności kultury wielbarskiej ze strefami bałtycką i pontyjską u schyłku okresu rzymskiego oraz w początkach okresu wędrówek ludów w świetle materiałów z wschodniego Mazowsza i Podlasia”.

(MW)

gilding.rtt@mailxu.com bacurin-melania